stand van zaken

Op dit moment wordt met diverse partijen gesproken over de mogelijke vestigingsplaats.

Intussen hebben Nederlandse en internationale studenten van de minor Business Model Innovation van NHL Stenden een adviesrapport geschreven als aanzet voor een nieuw business plan voor FoodXNoord. Vervolgens is in de masterstudie Design Driven Innovation de verdiepingsslag gemaakt. Het wordt gezien als een bijzonder, uitdagend en complex traject waar met veel plezier en inzet aan is gewerkt. Het resultaat is op 19 december 2019 gepresenteerd in (de voormalige gevangenis) de Blokhuispoort in Leeuwarden. Op basis daarvan worden de plannen aangescherpt en besproken met de betrokken gemeente, bank en andere betrokkenen.

Inmiddels is er een eveneens link gelegd tussen deze NHL Stenden studenten en studenten van de Hanzehogeschool Groningen die in dezelfde periode met een onderzoek bezig waren dat er goed op aan kan sluiten. De initiatiefnemers zijn ook voor hun presentatie uitgenodigd. Het betekent sowieso dat een deel van de doelstelling, het bij elkaar brengen van de expertise van met name de hogescholen in het Noorden op het terrein van Agrifood, zowel van grond tot mond als van mond tot kont, nu al op gang gekomen is. Overigens behelst het plan dat ook de koppeling wordt gemaakt met het MBO. Natuurlijk wordt gebruik gemaakt van de kennis op universitair niveau, maar met name wordt gezocht naar direct toepasbare kennis.

Door de coronamaatregelen was het lastig om tot afspraken te komen voor een vaste vestigingsplek. Dat betekende niet dat de activiteiten ook stil kwamen te liggen. Op de homepage is te zien dat we allerlei initiatieven hebben ontplooid. Behalve dat we veel aandacht hebben gegenereerd met onze 3D-voedselprinter, die we hebben uitgeleend aan de Health Hub Roden, waaraan studenten van de Hanzehogeschool Groningen werken (en erop afstuderen), hebben we de eerste Voedsel Jongerenraad in Nederland opgezet en geïnstalleerd. In samenwerking met Terra MBO is de eerste dialoog georganiseerd in ‘De Pioneer”, een gebouw op het achterterrein van de voormalige Suikerunie in Groningen.

Bij de eerste dialoog was ook SDG Nederland aanwezig met de ‘Toermee VIP-bus’. Gezien de diverse initiatieven die door de Nieuwe Leefstijl al rondom de SDG’s waren genomen, is de stichting gevraagd om een SDG House in Groningen/Drenthe op te zetten. Anita van der Noord is gevraagd om daarvoor de coördinator te zijn.